TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

09/07/2015 15:36:12 - 09/07/2015 15:36:12 - 8856 Okunma

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

 

Enerji üretim ve hizmet sektörünün pahalı girdisidir. Aynı zamanda ülkelerin refah düzeyinin yükselmesi ve sosyo-ekonomik kalkınmanın temel unsurudur.

 

Enerjiye olan talebin giderek artması, dünyanın petrol, doğal gaz ve kömür gibi sınırlı fosil yakıt kaynaklarının azalması, sanayileşen ülkelerin çevre problemlerinin giderek daha önemli hale gelmesi ve petrol fiyatlarının değişkenlik göstermesi gibi faktörler, enerji kaynakları ile enerjinin etkin kullanımı konularını her zaman ön planda tutmaktadır. Bir taraftan konvansiyonel enerji kaynaklarının verimli kullanımın sağlanması, diğer taraftan da alternatif ve hidrolik, güneş, rüzgar, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanan kaynaklardan enerji üretiminin sağlanması önem kazanmıştır. Bu sebeple gelişmekte olan ülkemizde enerji tüketimimizin giderek artması enerji sektörüne yapılacak yatırımları öncelikli hale getirmektedir.

 

Tüm bu gelişmeler ışığında, enerji kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılması, enerji kaynaklarının ve sistemlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve kullanımının teşvik edilmesi, enerji temelli mühendislik problemlerinin çözümü ve bu problemlerin çözümünde alternatif metotlar geliştirilmesi, endüstriyel yapılara uygun (ısı geri kazanımı, enerji verimliliği vb) projelerin hayata geçirilmesi, enerji tasarrufu konularında bilinçlendirme çalışmaları gibi hususlar Enerji Sistemleri Mühendisliğine olan talebi ortaya çıkarmıştır.

 

Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi bünyesinde bu alanda çalışabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmek amacı ile 2015-2016 Akademik Yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programı açılmıştır.

 

Bölümünün amacı teknolojiyi ve mühendislik bilgilerini, kaynakları, zamanı ve iş gücünü verimli kullanarak, çevresel duyarlılıkla Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerine etkin çözümler üretebilen bir mühendislik eğitimi sağlamaktır.

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim

 

Sanayi kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle bölümümüz öğrencilerine 7. yarıyılda uygulama becerilerinin güçlendirilmesi ve sanayiye entegrasyonunu sağlanması amacıyla İŞYERİ EĞİTİMİ verilecektir. Ayrıca öğrenciler kesintisiz 20 iş günü (4 hafta) staj yapacaklardır.

 

İş İmkanları

Enerji Sistemleri Mühendisleri için enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında kamu ve özel tüm kuruluşlarda oldukça geniş istihdam alanları bulunmaktadır.

 

Mezunların çalışabileceği bazı kuruluşlar:

·         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)

·         Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),

·         Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ),

·         Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),

·         Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM),

·         Bor Enstitüsü (BOREN),

·         Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE),

·         Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ),

·         Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ),

·         Devlet Su İşleri (DSİ),

·         Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),

·         Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO),

·         Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ),

·         Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK).

·          Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA),

·         Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM)

·         Özel Enerji Dağıtım Şirketleri ( BEDAŞ, TREDAŞ EDAŞ v.b.)

·         Sanayi ve Endüstri Kuruluşları (Enerji Yöneticisi)

 

 

 

Misyon

Uluslararası niteliklerde, teorik bilgisi ve uygulama becerisi yüksek, tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarını başarılı bir biçimde yürütebilen, analitik düşünebilen, ortak çalışma yapabilen, çevreye duyarlı ve mesleki etik bilincine sahip Enerji Sistemleri Mühendisleri yetiştirmektir.

 

Vizyon

Evrensel değerleri benimsemiş, sorumluluk sahibi, girişimci, özgüveni yüksek, işbirliği yapabilen, analitik düşünebilen, alanında iyi yetişmiş mezunlar veren bir bölüm olmaktır. 

Tanıtım

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.