TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Teknoloji Fakültesi

Sıkça Sorulan Sorular

14/08/2014 14:38:23 - 14/08/2014 14:38:23 - 14209 Okunma
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
Bu sayfa çeşitli internet sitelerinde rastgele oluşturulan çoğu kirli bilgilerin dikkate alınmaması dileğiyle oluşturulmuştur.
 
Ayrıca sorularınızı     tf@klu.edu.tr              e-posta adresine gönderebilirsiniz.

  S: Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesini Kısaca Tanıtır mısınız?  C: Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu'nda öğrenci alımı kabul edilmiş olup fakültemizin 2014-2015 eğitim - öğretim yılında Mekatronik Mühendisliği bölümüne öğrenci alımı yapılacaktır. Kırklareli Teknoloji Fakültesi Trakya bölgesinde tek olması bakımından öncü bir konumdadır. Teknoloji Fakülteleri yeni bir fakülte modelidir ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye'de 19 Teknoloji Fakültesi Kurulmuştur. Teknoloji Fakülteleri, bünyesinde Mühendislik müfredatı, öğretim kadrosu ve öğrenci profili olarak, mezunlarının "Mühendis" unvanını iktisap edecekleri tarzda düzenlenmiştir. Teknoloji Fakültesi mühendislik bölümlerinin müfredatı mezunlarına uygulama becerisi kazandırılması öngörülerek diğer mühendislik fakültesi müfredatlarından farklı tasarlanmıştır. Ancak, teorik dersler itibariyle, mühendislik fakülteleri bünyesindeki mühendislik bölümleri müfredatına eşdeğer düzeyde olacaktır. Uygulama becerisine sahip mühendislik müfredatında Teknoloji Fakültesi öğrencileri; bir yarıyıl işyeri eğitimi (7.yarıyıl) ve ayrıca yaz dönemlerinde endüstri stajı göreceklerdir. Hukuki statü bakımından; Mühendislik Fakültesi mezunu "Mühendis" ile Teknoloji Fakültesi mezunu "Mühendis" unvanı arasında fark olmayacaktır. Teknoloji Fakültesi mezunu mühendisler de Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliğine bağlı mühendis odalarına üye olabileceklerdir. Teknoloji Fakülteleriyle ilgili bazı yasal engeller  olduğu yönündeki fikirler doğru değildir. Mühendis Odaları kanunlarında yer alan mühendis olma şartları ve kanuni gereklilikler incelendiğinde, böyle bir engelin olmadığı açık bir şekilde görülebilir. 
S: Teknoloji Fakültesini seçmemin avantajları nedir? 

C: "Ürün kalitesi oluşturma, üretim sistemlerini zenginleştirme, güncel teknolojinin kullanılmasını hedefleyen teknoloji fakülteleri, iş hayatındaki problemlerin çözümlerine ağırlık verilmesini hedeflemektedir. Mezunlarına "MÜHENDİS" unvanı verilmektedir. Bu fakültelerde öğrencilere teorik bilgilerin yanında, uygulamalı eğitim verilmesi, beceri ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapılması amaçlanıyor. Ülkemiz hızla gelişen, uygulamaya yönelik eleman ihtiyacının giderek arttığı bir duruma gelmiştir. Buna bağlı olarak YÖK, 2010 yılından itibaren mesleki ve teknik eğitimin yapılanmasıyla bazı mesleki ve teknik eğitim fakültelerini kapatmıştır. Bu fakültelerin yerine teknoloji, turizm, sanat ve tasarım fakültelerini açmıştır. Bu fakültelerin açılmasında en önemli faktörler ise şunlardır: Yerel iş ve istihdam piyasalarına entegrasyonu sağlamak, mesleki teknik öğretim kurumlarının toplumda saygınlığı artırılarak öğrenci motivasyonunu yükseltmek, fakültelere daha iyi yetişmiş ve motive olmuş öğrenciler yönlendirmek ve bir kariyer çizgisi kurabilmelerini sağlamak. Teknoloji fakültelerinde güncel mühendislik bilgisi ve deneyimlerin, belirli teknik problemlerin çözümüne uygulanmasına, endüstri ve iş hayatındaki problemlerin çözüm yöntemlerine ağırlık verilmesine, laboratuar derslerinde, endüstriyel problemler için pratik tasarım çözümlerine yönelik uygulamalar yapılması hedefleniyor. Öncelikle mühendislik fakülteleri daha çok bilgi ve teori ağırlıklı iken, teknoloji fakülteleri beceri ve uygulama alanına yöneliktir. Mühendislikte araştırma ve geliştirme hedeflenirken, teknoloji fakültelerinde ürün kalitesini oluşturma, güncel bilgileri detaylı bir şekilde uygulama, ürünleri ve üretim sistemlerini zenginleştirmek hedeflenmektedir. " Kaynak:http://www.teknolojifakultesi.com/ 
 

S: Meslek Liselerinin, Teknoloji Fakültelerine yönelik sağladığı herhangi bir avantaj var mı? C: Bilindiği üzere Meslek Liseliler, ön lisans ya da alanı ile ilgili öğretmenlik programlarına tercih yapabiliyorlardı. Ancak, meslek liselilere Teknoloji Fakülteleri mühendislik bölümlerinde lisans eğitim fırsatı verilerek bu öğrencilere mühendis olabilme imkânı tanınmıştır. MTOK kontenjanı sadece Meslek Liseliler için ayrılmıştır. Bunun yanında Meslek Liseliler normal kontenjandanda tercih yapabilirler.  
S: Teknoloji Fakültesi mezunlarının imza yetkisi olmayacakmış deniyor. Bu doğrumu? Bilgilendirirseniz sevinirim. 

C: Bu kesinlikle doğru değildir. Türkiye'de mühendislik eğitimi veren diğer kurumların yetkisi ne ise Teknoloji Fakültelerinin yetkisi de odur. Çünkü sahip olduğu bölümler Mühendislik programlarıdır. Ülkemizde kimlerin Mühendis unvanına sahip olacağı kanunla sabittir. 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki kanun kimlerin bu unvana sahip olabileceğini açıkça göstermektedir.

İlgili Kanun: (Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 28/VI 1938-Sayı: 3945) No.3458 Kabul tarihi 17-VI-1938 (28 Haziran 2000 tarihinde yayınlanan 601 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmiştir.) Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti hududları dahilinde mühendislik ve mimarlık unvan ve salahiyeti ile sanat icra etmek isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalardan birini haiz olmaları şarttır: a) Mühendislik veya mimarlık tahsilini gösteren Türk yüksek mekteblerinden verilen diplomalar; b) Programlarının yüksek mühendis veya mimar mektebleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar mektebinden diploma almış olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler; c) Türk Teknik Okulu mühendis kısmı ile programlarının buna muadil olduğu kabul edilen memleket dahilindeki diğer mühendis veya mimar mekteblerinden verilen diplomalar; d) Programlarının Türk Teknik Okulu Mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar mektebinden diploma almış olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler. Madde 2 - Yukarıki maddenin (b) ve (d) fıkralarında yazılı ecnebi memleketlerden mezun olanlara ruhsatname verilebilmek için çıktıkları mektebin asli talebesi olarak tahsil dereceleri geçirmiş ve mektebin bütün tedrisatını muntazaman ve fiilen takib etmiş ve mektebde cari usullere göre geçirilmesi lazım gelen bütün imtihanları bitirmiş bulunmaları şarttır. Madde 3 - Birinci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara (Yüksek mühendis) veya (Yüksek mimar) ve (c) ve (d) fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara da (Mühendis) veya (Mimar) unvanı verilir. Bu unvanlar diploma veya ruhsatnamelere de derç olunur.
S: Teknoloji Fakültesinde Elektrik-Elektronik mühendisliğinde öğrenim gördüğümüzde başarılı olup her hangi bir Üniversitenin mühendislik fakültesine yatay geçiş yapmak mümkün mü? Yani ayni türden fakülte olmak mecburiyeti var mı? Diploma alırken Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden alınan diploma arasında fark var mı? Ayrıca fakülteyi ziyaret edip bilgi almam mümkün müdür? 

C: Yatay geçişler YÖK'ün kural ve yönetmelikleri dâhilinde yapılabilir. Her iki kurum da mühendislik eğitimi vermektedir. Ancak Teknoloji Fakülteleri uygulama ağırlıklı okullardır. Sizce uygun olan herhangi bir zaman içerisinde Fakültemizi ziyaret edebilirsiniz. 


S: Teknoloji ve Mühendislik fakültesi arasında ne gibi farklılıklar vardır? Ne gibi avantajlar sunulur? 

C: Her ikisi de mühendis ünvanlı mezun veren fakültelerdir. Teknoloji Fakültelerinin, diğer mühendislik fakültelerinden farkı, uygulamaya daha fazla yer vermesidir. Endüstri stajının yanı sıra, 8 yarıyıllık eğitim öğretim süresinin 1 (bir) yarıyılı iş yeri eğitimi şeklindedir. Çift anadal ve yan dal olanakları vardır. Diğer açıdan en az mühendislik fakültelerindeki programlar kadar da teorik derslere yer vermektedir.


S: Şu an Teknoloji fakülteleri hangi üniversitelerde var? (2011-12 Eğitim Öğretim Yılı)  C: Teknoloji fakülteleri şu üniversitelerde bulunmaktadır; Fırat (Elazığ), Karabük, S.Demirel (Isparta), Marmara (İstanbul), Gazi (Ankara), Sakarya, Kocatepe (Afyonkarahisar), Nevşehir, Karadeniz Teknik (Trabzon), Muğla, Kırklareli. Bu üniversitelerde; mekatronik, enerji sistemleri, metalürji ve malzeme, otomotiv, imalat, yazılım, ağaç işleri, endüstri, bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat, makine mühendislikleri bulunuyor. Teknoloji fakültelerinin toplam kontenjanı lise birincileriyle birlikte 1.782'dir.   
S: Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi arasındaki fark nedir? 

C: Mühendislik Fakültesi ile Teknoloji Fakülteleri aynı eğitim ve öğretim müfredatına sahiptirler. Ancak, Teknoloji Fakülteleri öğrencileri ek olarak her yarıyılda uygulama dersleri alıyorlar. Ayrıca, endüstri staj uygulamasının yanı sıra, 8 yarıyıllık eğitim öğretim süresinin 1 yarıyılı iş yeri eğitimine tabii tutuluyorlar. Teknoloji Fakültesi'nin amacı, uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmektedir. 


S: Öğrencilerin Teknoloji Fakültelerini seçmeleri onlara ne gibi avantajlar sağlar? 

C: Teknoloji Fakülteleri uygulama becerisi de kazandıracaktır. Öğrencilerimiz bir yarıyıl işyeri eğitimi alacaklar bu sırada sigortaları yapılacak hatta 2/3 asgari ücret maaşı alabilecekler. Ayrıca bu sayede firmalarla, sektörle erken tanışma fırsatı da bulacaklar, istihdam bulma imkânları ise yüksek olacaktır. 


S: Teknoloji Fakültesinde bulunan bir öğrenci başarılı olduğu takdirde, herhangi bir üniversitenin Mühendislik Fakültesine geçiş yapabilecek mi? 

C: Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır. Yatay geçiş müracaatında bulunacak öğrencilerden LYS giriş puanı, başvurduğu programın o yıla ait LYS genel kontenjan taban puanından daha düşük olup, aradaki fark beş puandan fazla olmamak kaydıyla başvuruları değerlendirmeye alınır. S: Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesine öğrenci kabul eden bölümler nelerdir? 
C: 2014-2014 eğitim öğretim yılında Mekatronik Mühendisliği bölümüne MF-4 puanıyla öğrenci kabul edilecektir. 
Ayrıca Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü için girişimlerimiz devam etmektedir 


S: Teknoloji Fakülteleri Teknik Eğitim Fakültelerinin Devamı mıdır? 

C: YÖK Üyesi ProfDrDurmuş Günay'ın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji fakültelerinin, "Teknik eğitim fakültelerinin dönüştürülmüş şekli değil, sıfırdan kurulan fakülteler olduğunu" söyledi. Teknoloji fakülteleri bünyesinde Makine, Mekatronik, Metalürji ve Malzeme, Otomotiv ve Yazılım mühendisliği gibi bölümler açılacağını ifade eden Günay"Teknoloji fakültesi bünyesindeki bölümlerin mühendislik fakültelerinin bünyelerindeki bölümlerden farkı, teknoloji fakültesi öğrencilerinin bir sömestr işyeri eğitimi görecek olmaları" dedi. Teknoloji fakültelerindeki mühendislik bölümlerinin, öğretim üyelerinin niteliği, müfredat ve puan türü açısından diğer mühendislik bölümlerinden farkı bulunmayacağını vurgulayan Günay,"Diğer mühendisliklerden farkı, daha uygulamaya dönük olmaları. Böylece beceri niteliği olan mühendisler yetişecek. Mühendis unvanı alacaklar" dedi. Günay, Türkiye'deki sanayinin ''uygulama yapan, beceri niteliği olan mühendislere ihtiyacı bulunduğunu'' kaydetti. 
Durmuş Günay, bu fakültelerden mezun olanların pedagojik eğitim alarak mesleki ve teknik liselerde öğretmenlik de yapabileceklerini belirtti. "DAHA BAŞARILI OLURLAR" Teknoloji fakültelerini tercih edecek meslek lisesi öğrencilerine ek puan verilip verilmeyeceği sorusu üzerine Günay, şunları söyledi: "Bu henüz kararlaştırılmadı. Bu fakültelere mesleki ortaöğretimden gelenlerin daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Çünkü üniversite sınavları genel lise müfredatı göz önüne alınarak hazırlanıyor. Bu çocuklar ek puanla buralara girerlerse ortaöğretimde de uygulamanın içinden geldiklerinden daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Ayrıca teknoloji fakültesi mezunlarının öğretmenlikte de daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Biz mesleki ve teknik eğitimi teşvik etmek istiyoruz. Eğer mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğrencilere ek puanla teknoloji fakültelerinin mühendislik fakültelerine gidebilme yolu açılırsa o zaman mesleki ve teknik ortaöğretimi daha çok öğrencinin tercih etmesini sağlamış olacağız, daha çok motive etmiş olacağız." Ek puan verilmesiyle ilgili hazırlığı yaptığını belirten Günay, konuyu YÖK Genel Kurulu'nda gündeme getireceğini bildirdi. "TEŞVİK ETMİŞ OLACAĞIZ" YÖK Üyesi Prof. Dr. Günay, şunları kaydetti: "Burada şu tereddüt olabilir, bu öğrenciler mühendislik fakültelerindeki bölümlere giderken ek puan verilmiyor da neden teknoloji fakültelerindeki mühendislik fakültelerine giderlerken ek puan veriliyor? Böyle bir eleştiri gelebilir ama mesela öğretmen lisesi mezunları da eğitim fakültelerine giderken ek puan alıyor. Mesleki teknik öğretimden teknoloji fakültelerine giden öğrencilerin ek puan alması da ülkemiz için gerekli. Kaldı ki bu çocuklar daha çok laboratuvarlarda, atölyelerde çalışıyorlar. Eğer ek puan kabul edilirse mesleki teknik eğitimi teşvik etmiş olacağız." (KAYNAK:BUGÜN GAZETESİ) 


S-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından Danıştay 8. Dairesinin 2010/6081 sayılı esasında açılan dava ne durumdadır? 

C- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından Danıştay 8. Dairesinde 2010/6081 sayılı açılan dava Teknoloji Fakülteleri Lehine reddedilmiştir.  DİĞER AÇIKLAMALAR ·        
 
 
Sıkça sorulan sorular

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.